Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky společnosti Pavel Fábry upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy.
Lišící se ustanovení od obchodních podmínek je možné sjednat při sepisování kupní smlouvy.
Obchodní podmínky jsou nezbytnou součástí kupní smlouvy a jsou veřejně přístupné kupujícímu na webových stránkách.
Kupující bere na vědomí, že společnost má právo znění obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy uzavřené před datem účinnosti předcházejícího znění původních obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Pavel Fábry je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi detailněji seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou - e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

3. Platební podmínky a cena

 • Cena je uvedena dle aktuálně platného ceníku dostupného na webových stránkách či zaslané kalkulace od společnosti Pavel Fábry
 • Platby kupujícího za dodávky zboží a služeb se uskutečňují na základě:
 1. platebního příkazu
 2. platby v hotovosti
 3. platby předem
 • Faktura v ceně dle ceníku, bude uhrazena objednavatelem do 14-ti dnů od jejího prokazatelného obdržení.
 • V případě nedodržení doby splatnosti, je kupující povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
 • V případě, že je kupující s platbou faktury v prodlení delším než 10 kalendářních dní, je prodávající oprávněn dosud neprovedené dodávky zadržet a provést je pouze proti platbě předem.
 • Pokud není dohodnuto jinak, je povinen kupující první platbu za zboží nebo poskytnuté služby realizovat v hotovosti nebo platbou předem.
 • Platba předem je realizována na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím či faktury po dodání zboží. Po uskutečněném zdanitelném plnění je kupujícímu zaslán řádný daňový doklad.

4. Reklamace

 1. Reklamace budou vyřízeny okamžitou výměnou za funkční tiskovou kazetu.
 2. Záruku za Vaše tisková a kopírovací zařízení přebíráme na sebe. Záruka se vztahuje na záruční i pozáruční servis.

  Tuto záruku můžete uplatnit, pokud poškození prokazatelně způsobil náš spotřební materiál . V případě problému je nutné se nejprve obrátit na nás telefonicky nebo na mail a zvolíme vhodný postup. Pokud si servis budete zařizovat sami, náklady za opravu nebudou proplaceny.

 3. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené špatnou mechanickou manipulací.

5. Garance

 1. prodávající garantuje kvalitu výtisků v celé době vypsání kazety
 2. prodávající garantuje počet výtisků a tím příslušnou gramáž náplně, tak jak uvádí výrobce
 3. prodávající garantuje řádnou evidenci renovovaných kazet
 4. prodávající vymění kazetu za bezchybnou, dojde-li transportem nebo jiným zaviněním do předávky zboží k poškození nebo poruchám funkce
 5. prodávající přebírá finanční závazek vzniklý nesprávnou funkcí renovované kazety při standardním tisku
 6. dnem potvrzeným výstupní kontrolou počíná plynout záruční lhůta
 7. pokud dojde k poškození tiskárny vlivem použití renovované náplně, prodávající zajistí, uhradí opravu tiskárny na vlastní náklady

6. Výměna zboží

Pokud jste obdrželi v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje, zašleme Vám výrobek nový. Výrobek musí být nerozbalen v původním obalu s kopií dokladu o zakoupení. Účtováno Vám bude pouze poštovné a balné

Tyto Obchodní podmínky společnosti Pavel Fábry nabývají platnosti dne 1. 1. 2020.